Genesis 11:1-9: The Babel Text

 1. eìša ra þa uven a þa uleìne
 2. tsar yn džinra lyèhsvu fen ševa šaỳamrues šinariaeses aò fen tšēras ryes
 3. aò yn uleìnetšara; oáh areìn þyó ryádmānen aò [] a ryádmān mān a nār fann
 4. aò sō uleìnera; oáh þyó soìðhe gaìn aaþ tani; sō []; eìša []
 5. aò jah xušvura letšahra gaìn-taniaòið þyórary terraaìna talið
 6. aò jah uleìnera; vren tšah; faraaìes aið farauvenru; a yn ïryeì []; fen []
 7. oáh xušvu a kann egie vin uven ; fen ëvyššalann uven []
 8. aò jahtjegre fenaþ eìša; fen þyótax gaìnaþ
 9. [] babel; ryrees jah kann egie uveneð eìšaevið; a jah tjegrera fenaþ eìša []

The Interminable Interlinear, for those who like such things:

 Cryptic abbreviations:
  4   the number four
  3s.+  third singular animate
  LOC.g marks located thing
  LOC  marks location, more or less exactly
  PST  past tense :)
  PL   plural
  EXP  experiencer, see [*]
  INS  instrumental (not comitative!)
  BEN  bene-/malefactive, dative, catch-all oblique, see [*]
 1. eìša ra þa uven a þa uleìne
  eìša ra þa uven   a  þa uleìne
  eìša ra þa uven   a  þa uleìne
  world PST 1 language and 1 song

  "And all the land was one language and few words."